Emilis on õppimine ja töö korraldatud nõnda, et valitseks tasakaal pingutuse ja tegutsemisrõõmu ning vabaduse ja struktuuri vahel. Meie päevaplaan on paindlik, sest iga päev on erinev, iga tegevus erineva intensiivsusega. 

Mis kõige olulisem - oleme muutustele avatud ja mõtleme pidevalt, kuidas ja mis oleks lapse arengule kõige kasulikum.

Päevaplaan

Kooliuksed avatakse kell 8 hommikul, kuid õppetöö algab kell 9. Iga päeva juhatab sisse hommikuring, mille käigus lepitakse kokku päevaplaan ja eesmärgid. Koolipäev lõpeb esimestes klassides 14.00, vanemates klassides kell 14.30. Täpset tunniplaani jagatakse vanematega iga kooliaasta alguses.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm toimub igal koolipäeval 14.00-17.00. Rühma saab registreeruda igal reedel nädalakirjas saadetava vormi kaudu. Palume teil seda teha hiljemalt eelneva nädala pühapäeva õhtuks. Hilisemad muutused tuleb registreerida kooli stendil vähemalt ühepäevase varuga. 
Pikapäevarühma tasu on 30 eurot kuus või 2 eurot tunnis. Kui laps jääb rühma kauemaks kui 16.00, lisandub 1 euro toidu eest.

Huviringid

Pärast koolipäeva on võimalik osavõtta mitmest Emili Kooli ja naabermajas asuva Euroopa Kooli huviringist. Info 2017/2018. õppeaasta ringide valiku kohta ja registreerumine toimub septembris.

2018/2019. õppeaasta 

Alustame eelnädalaga 27.08, pidulik aktus toimub 3. septembril kell 10. Eelnädalal pikapäevarühma ei toimu.

Aasta esimene lastevanemate koosolek toimub 22.08 kell 17.30.


Koolivaheajad:
22.10–28.10 – sügisvaheaeg
24.12–06.01 – jõuluvaheaeg
25.02–03.03 – suusavaheaeg
22.04–28.04 – kevadvaheaeg

Juhtimine

Emili kooli juhib ja esindab direktor, järgides kooli pidaja ja kooli nõukogu seaduslikke korraldusi. 

Lisaks töötab kooli nõukogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise toetamine nõuandva organina kooli direktorile ja kooli pidajale. Nõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas.

Vähemalt neli korda aastas koguneb kooli õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

2017/2018. õppeaasta õppenõukogude toimumise ajad:
24.08.2017 kell 10.00
02.01.2018 kell 10.00
23.04.2018 kell 10.00
11.06.2018 kell 10.00