Emili Koolis kasutatakse üldõppe suunaga aineõpetust. Õpitavad teemad on igal aastal seotud kolme uue projekti kaudu.  Seejuures on fookuses baasteadmised, nagu lugemine, matemaatika ja võõrkeeled. Me ei jäta midagi õppimata, kuid seostame eri valdkondade teadmisi omavahel ja eluga.

Iga projekt algab ühise ajaplaneerimise ning eesmärkide seadmisega. Õppijad arutlevad, missuguseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid on projekti edukaks elluviimiseks tarvis. Seejärel mõeldakse, mis on juba selge, mida on veel tarvis õppida. 
Töötatakse nii individuaalselt kui ka rühmas. Oluline osa on refleksioonil, sh oma õppetegevuse analüüsil.

Digivahendid on õppetöö loomulik osa. Õpetajad toetavad raalmõtlemise ja digipädevuse arengut, aitavad õpilastel omandada oskusi tehnoloogiat tervislikult ja loovalt kasutada.

Kõigele uuele tasakaaluks pöörame Emili Koolis eriti suurt tähelepanu laste lugemisoskusele ja -huvile. Raamatud on loomulik osa avatud õpikeskkonnast.

Kodused tööd

Klassikalisi koduseid töid Emili Koolis ei anta, õppimine toimub peamiselt koolis. Samas ootame, et iga laps loeks kodus koos vanemaga ja üksi nii kooli poolt soovitatud kui ka ise valitud raamatuid. Vahel on kodus mõni projektiga seotud või individuaalne ülesanne lahendada.

Hindamine ja tagasiside

Hindamise eesmärk Emili Koolis on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet tema arengu kohta, innustada ja suunata teda sihikindlalt õppima, suunata õppija enesehinnangu kujunemist ja arengutee valikuid. Teiseks aitab hindamine suunata õpetaja tegevust õpikeskkonna kujundamisel ning õppija individuaalse arengu toetamisel. 

Emili Koolis toetub hindamine eelkõige riikliku õppekava üldosale ning kooli visioonile, milleks on eneseteadlik, heade õpioskustega, avatud ja hooliv õpilane.

InstrumentVastutajadEesmärk
ArengumappÕpilane koostöös õpetajaga
Eesmärk dokumenteerida ja jälgida õpilase teadmiste, oskuste ja hoiakute arengut ühe õppeaasta jooksul. 
ArenguvestlusÕpilane ja lapsevanem
Arenguvestluse eesmärgiks on saada ülevaade õpilase omandatud teadmistest ja oskustest, püstitada uusi eesmärke ja saavutada kokkulepped lapse arengu parimaks toetamiseks. 
Individuaalsuse kaartKlassiõpetaja koostöös teiste õpetajatega

Eesmärk kajastada ja toetada õpilase sotsiaalsete oskuste ja õpioskuste arengut kogu koolitee jooksul.

Teemapõhine õpimappÕpilane

Eesmärk jäädvustada õppeprotsessi teemad ja sisu, arendada õppija õpioskuseid ning eneseanalüüsioskust.

Suuline ja kirjalik tagasiside koolis, Stuudiumis ja õpilaspäevikusÕpilane, õpetajad, kaasõpilane, lapsevanem
Eesmärk on anda õppijale õppeprotsessi kohta vahetut tagasisidet, kujundada õpiprotsessi jätku.
Hindamise täpsem kirjeldus on leitav kooli hindamisjuhendist.

Füüsiline õpikeskkond

Meie õpikeskkond on mitmekesine ja inspireeriv. Puudub traditsiooniline klassiruumi paigutus, kus õpetaja laud on klassi ees ja koolipingid üksteise taga reas. Lauad on kergelt liigutatavad ja liidetavad, klassiruumis on diivani ning istumisalustega ala aruteluringideks ja lugemiseks. See loob soodsa võimaluse grupitöödeks ja aruteludeks ning tagab selle, et õppida oleks mõnus.