Meie kool

Emili Kool on üldhariduslik erakool, mis lähtub Eesti riiklikust õppekavast. 2023/2024. õppeaastal on avatud 1.-8. klassid, kasvame samm-sammult 9-klassiliseks põhikooliks.

Emili Kooli missioon ja visioon ehk mille poole püüdleme

Meie missiooniks on olla kool, kuhu iga laps tahab tulla. Püüdleme iga päev selle poole, et iga Emili õpilane ja õpetaja oleks eneseteadlik, avatud, hooliv ja heade õpioskustega.

Väärtused ehk millest oma töös lähtume

Oma visiooni elluviimisel lähtume järgmistest väärtustest: hoolime, pühendume, vastutame ja oleme avatud.

Emili Kooli eripärad:

 • Teadvustame, et hea õpi- ja töökeskkonna alus on head ning vahetud suhted. Pingutame heade suhete loomise ja hoidmise nimel iga päev.

 • Õppeained on projektide kaudu lõimitud ning seotud eluga väljaspool kooli.

 • Klassiruumi paigutus toetab rühmas töötamist ja liikumist, kuid võimaldab ka individuaalset tööd.

 • Toetame laste lugemishuvi kasvu. 
 • Töö (tahvel-)arvutitega on õppetöö loomulik osa ja programmeerimine on lõimitud igapäevasesse õppimisse.
 • 1.-6. klassini ei pane hindeid. 1.-9. klassini anname rohkelt edasiviivat sõnalist tagasisidet.
 • Meie klassis on kuni 19 õpilast, mis lubab iga õpilast kuulata, märgata ja toetada.

 • 1. ja 2. klassi tundides on õpetajatel abiks abiõpetajad (kahe klassi peale üks abiõpetaja) ja igas klassis tublid tugispetsialistid.

 • Meil on iga päev kaks pikka õuevahetundi. Oleme liikuma kutsuv kool.

 • Rakendame igas klassis KiVa-metoodikat kiusamise ennetamiseks. Loe selle kohta lähemalt siin

 • Rakendame igas klassis VePa-metoodikat ja elemente, et toetada õpilaste eneseregulatsiooni arengut. Loe selle kohta lähemalt siin.

Loe lähemalt Emilis õppimise kohta õppekavast, mille leiad siit.
Sellest, kuidas Emili kool sai alguse, loe siit.

Koolikorraldus

Päevaplaan

Kooliuksed avatakse kell 8 hommikul, kuid õppetöö algab kell 9. Iga päeva juhatab sisse hommikuring, mille käigus lepitakse kokku päevaplaan ja eesmärgid. Koolipäeva sees on kaks pikka 45 minuti pikkust vahetundi, millest vähemalt üks on aktiivne õuevahetund. Õppetöö lõpeb sõltuvalt tunniplaanist kell 13.35-15.15.

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm toimub igal koolipäeval. Pikapäevarühma tasu on 7 eurot päevas või maksimaalselt 60 eurot kuus. Kui laps jääb rühma kauemaks kui 16.00, lisandub 1,8 eurot lisatoidu eest.  Pikapäevarühm toimub vastavalt tunniplaanile kas 13.35-17.00 või 14.24 - 17.00.

Õhtuoode

1.-5. klassi õpilasel on võimalik Keevise majas õhtuoodet süüa kell 14.35-14.45. Ühe korra hind on 1,8 eurot. Õhtuoode aitab lapsel peale koolipäeva lõppu ja enne huviringidesse suundumist kõhu täis süüa. Õhtuootele saab registreeruda kalendrikuu kaupa. Õhtuoode pole automaatselt arvestatud pikapäevarühmas osalejatele. Soovi korral on vajalik teha registreerimine.

Huviringid

Pärast koolipäeva on võimalik osa võtta mitmest Emili huviringist. Huviringide valik ja ajagraafik avaldatakse augusti lõpus.

Juhtimine

Emili kooli juhib ja esindab direktor, järgides kooli pidaja ja kooli nõukogu seaduslikke korraldusi.

Lisaks töötab kooli nõukogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise toetamine nõuandva organina kooli direktorile ja kooli pidajale. Nõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas.

Vähemalt neli korda aastas koguneb kooli õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

2018./2019. õppeaastal alustas tööd ka lastevanemate kogu, mille ülesanneteks on juhtkonna nõustamine, lastevanemate kaasamine ja esindamine.