Projekt: IT-õppevara soetamine Emili Koolile

Kaasrahastaja on Euroopa Sotsiaalfond. . Taotlusvoor „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid“

 

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusel vastavaks.

 

Taotlusvooru raames sai Emili Kool toetust soetamaks kooli õppetegevuse kvaliteedi tõstmiseks mitmeid erinevaid robootika- ja tehnoloogiavahendeid, mida kasutatakse õppekavalise õppe läbiviimiseks kõikides kooliastmetes. Projekti abikõlblik kogukulu oli 15039,30 eurot, millest 85% on toetuse määr kogusummas 12 783,40 eurot ja omaosalus 15% kogusummas 2 255,90 eurot. Samuti loodi projekti käigus ka õppevahenditele vajaminev rakendatav õppesisu.